Logo LegalPartner

Algemene voorwaarden

Artikel 1: Toepasselijkheid

Deze algemene voorwaarden (hier en elders ook genoemd: de ‘’Algemene Voorwaarden’’) zijn, tenzij schriftelijk en uitdrukkelijk anders overeengekomen, van toepassing op en maken integraal deel uit van alle aanbiedingen en offertes van, van alle bestellingen en opdrachten toevertrouwd aan en van alle overeenkomsten aangegaan met Legal Partner (Legal Partner is een handelsbenaming van de vennootschap Mastermind Legal Support BV, met actuele maatschappelijke zetel te 2930 Brasschaat, Bredabaan 818/3, RPR Antwerpen, met ondernemingsnummer 0554.784.867), zulks met uitsluiting van alle andersluidende en/of tegenstrijdige en/of aanvullende voorwaarden van de contractspartij van Legal Partner (hierna ook genoemd “de klant”).

Door ondertekening van een offerte, bestelbon, overeenkomst, of ieder gelijkaardig document, of door online een offerteaanvraag in te dienen of een bestelling te plaatsen, erkent de klant kennis genomen te hebben van onderhavige Algemene Voorwaarden en aanvaardt de klant zonder voorbehoud de toepasselijkheid ervan.

Wijzigingen van, en aanvullingen op enige bepaling in een overeenkomst gesloten tussen Legal Partner en de klant gelden slechts indien zij schriftelijk zijn vastgelegd en door alle betrokken partijen uitdrukkelijk zijn aanvaard. Zij hebben enkel betrekking op de desbetreffende overeenkomst.

Legal Partner is te allen tijde gerechtigd de tekst van deze Algemene Voorwaarden eenzijdig te wijzigen en opnieuw vast te stellen. Ingeval van wijziging brengt Legal Partner de gewijzigde tekst ter kennis van de klant.  Zulks kan onder meer (niet-beperkend) via of door verwijzing naar de tekst van de gewijzigde algemene voorwaarden op de website van Legal Partner. Bij gebreke aan schriftelijk protest binnen de veertien dagen na kennisgeving van de gewijzigde tekst, wordt de klant geacht te hebben ingestemd met de gewijzigde tekst en bindt deze gewijzigde tekst de klant voor de toekomst.

 

Artikel 2: Prijsopgaven/offertes – totstandkoming van de overeenkomst

Tenzij uitdrukkelijk anders vermeld, zijn alle prijsopgaven en offertes vanwege Legal Partner vrijblijvend en verbinden zij Legal Partner niet.  De overeenkomst met de klant komt slechts tot stand door en bij schriftelijke orderbevestiging vanwege Legal Partner of bij ondertekening van een specifieke schriftelijke overeenkomst tussen Legal Partner en de klant.

Alle door Legal Partner vermelde prijzen, in prijsopgaven, offerten, overeenkomsten of enige andere documenten, en op websites, zijn steeds exclusief BTW en andere taksen en lasten, tenzij uitdrukkelijk anders vermeld. 

Behoudens andersluidend beding omvatten de opgegeven prijzen nooit enige kosten van transport, verplaatsing en/of verzending. Deze kosten zijn steeds ten laste van de klant. Alle verzendingen gebeuren tevens op risico van de klant.

Alle leveringen van diensten en/of producten die niet expliciet werden voorzien in de prijsopgave, offerte of bestelbon waarvoor Legal Partner een orderbevestiging deed of in de schriftelijke overeenkomst tussen Legal Partner en de klant, worden geacht bijkomende bestellingen en/of meerwerken te zijn op vraag van de klant, en worden als dusdanig aangerekend aan de klant.

Legal Partner behoudt zich het recht voor de prijzen te herzien overeenkomstig de evolutie van de vaste en/of variabele kosten ten gevolge van wijziging in de structuur ervan.

Prijzen opgenomen in prijsopgaven of offertes van Legal Partner of in de overeenkomsten tussen Legal Partner en de klant, hebben slechts betrekking op die bewuste prijsopgave, offerte of overeenkomst en gelden niet automatisch voor toekomstige opdrachten, bestellingen of overeenkomsten tussen partijen.

 

Artikel 3: Voorwerp van de overeenkomst

Algemeen – dienstverlening door Legal Partner: de dienstverlening van Legal Partner kan onder meer betrekking hebben op (niet beperkend): juridische adviesverlening, bijstand bij bemiddeling, bijstand bij een onderhandeling, outsourcing juristen.  Partijen zullen het precieze voorwerp van de dienstverlening van Legal Partner bij aanvang van de werkzaamheden overeenkomen en, indien nodig, bij de verdere uitvoering ervan aanpassen en/of uitbreiden. De klant gaat akkoord dat de bepaling van het precieze voorwerp van de dienstverlening en de eventuele aanpassing en/of uitbreiding ervan vormvrij kan gebeuren en onder meer kan blijken uit correspondentie, uit de (zelfs stilzwijgende) aanvaarding van prestaties of de betaling van facturen.

Bijzondere dienstverlening – loutere doorverwijzing door Legal Partner: daarnaast is Legal Partner tevens exclusief eigenaar van de website www.legalpartner.be, waarop zij een platform heeft gecreëerd dat erop gericht is om (voornamelijk) ondernemingen in contact te brengen met externe juridische dienstverleners, die op toegankelijke, efficiënte en budget-transparante wijze, via op voorhand samengestelde pakketten van juridische diensten, juridische ondersteuning kunnen bieden. Deze externe juridische partners worden, bij de bedoelde pakketten op de website, ook met naam vermeld, zodat de bezoeker van het platform die interesse betoont in een pakket dienstverlening en aldaar doorklikt, weet met wie hij/zij in contact gebracht wordt.  De dienstverlening van Legal Partner t.a.v. de bezoeker op de website/het platform die doorklikt op een pakket van juridische dienstverlening, is uitsluitend beperkt tot de loutere doorverwijzing, een louter in contact brengen van de doorklikkende bezoeker in kwestie met de bedoelde externe juridische dienstverlener. Legal Partner voert, naast de doorverwijzing, geen enkele andere dienstverlening uit wat dat betreft. Nadat de bezoeker van het platform in contact gebracht is met de externe juridische dienstverlener door het loutere doorklikken op een pakket, verlopen alle verdere contacten uitsluitend en rechtstreeks tussen de bezoeker in kwestie en de externe juridische dienstverlener, zonder dat Legal Partner daar op enigerlei wijze bij betrokken is of toegang toe heeft.

Legal Partner wijst er tevens op dat het louter doorklikken op de bedoelde pakketten door een geïnteresseerde bezoeker op geen enkele wijze enige contractuele relatie doet ontstaan tussen deze bezoeker en de bedoelde externe juridische dienstverlener waarnaar wordt doorverwezen. Evenmin geeft Legal Partner enige garantie dat dergelijke contractuele relatie zal ontstaan.  Legal Partner is op geen enkele wijze partij bij de contractuele relatie die zou ontstaan tussen de doorverwezen bezoeker van het platform en de externe juridische dienstverlener waarnaar wordt doorverwezen en zij draagt op geen enkele wijze enige verantwoordelijkheid voor de kwaliteit en/of het resultaat van de juridische diensterverlening door de  externe juridische dienstverlener.

 

Artikel 4: Uitvoering van de overeenkomst

Legal Partner voert elke overeenkomst te goeder trouw, met de vereiste zorgvuldigheid en deskundigheid en naar best vermogen uit. Tenzij uit de aard van de betreffende opdracht zonder enige mogelijke twijfel volgt dat het om een resultaatsverbintenis gaat of tenzij uitdrukkelijk en schriftelijk overeengekomen werd dat het om een resultaatsverbintenis gaat, zijn de verbintenissen van Legal Partner geen resultaatsverbintenissen maar inspanningsverbintenissen.

De door Legal Partner opgegeven uitvoerings- of leveringstermijnen zijn louter indicatief en binden Legal Partner niet. Een overschrijding van de opgegeven uitvoerings- of leveringstermijnen kan geen aanleiding geven tot het annuleren van de opdracht of tot ontbinding van de overeenkomst door de klant, noch tot het weigeren van de bestelde goederen of diensten door de klant, en geeft de klant in geen enkel geval recht op een schadevergoeding of op uitstel dan wel weigering van betaling.

 

Artikel 5: Vergoeding en betaling

Legal Partner zal de vergoedingen waarop zij gerechtigd is periodiek (in beginsel maandelijks of naarmate de werkzaamheden vorderen en alleszins uiterlijk op de tijdstippen die voorgeschreven zijn door de BTW-wetgeving) aanrekenen aan de klant d.m.v. een factuur.  Legal Partner mag de periodiciteit van haar facturen aanpassen indien de omvang van de gepresteerde werkzaamheden of de grootte van het aan te rekenen bedrag zulks verantwoorden.

Tenzij uitdrukkelijk en schriftelijk anders overeengekomen tussen Legal Partner en de klant, zijn alle facturen van Legal Partner betaalbaar binnen 30 kalenderdagen na factuurdatum.  Op de vervaldag dient de rekening van Legal Partner te zijn gecrediteerd.  Als plaats van betaling wordt steeds beschouwd de plaats waar de zetel van Legal Partner is gevestigd.

Elke betaling vanwege de klant wordt eerst aangerekend op de interesten, schadevergoeding en kosten en vervolgens op de hoofdsom. Bovendien worden betalingen steeds eerst toegerekend op de oudste openstaande factuur, met aankleven, zelfs al vermeldt de klant dat de betaling betrekking heeft op een latere factuur.

De klant zal geen aftrek mogen toepassen, bij wijze van verrekening, tegenvordering of anderszins, tenzij de klant beschikt over een rechtsgeldig en afdwingbaar rechterlijk bevel krachtens hetwelk door Legal Partner aan de klant een bedrag moet worden betaald dat gelijk is aan deze aftrek.

Alle betalingen moeten gebeuren in euro. Eventuele kosten die gepaard gaan met betalingen komen steeds ten laste van de klant. 

De klant die een bestelling doet met verzoek deze aan derden in rekening te brengen, blijft te allen tijde persoonlijk verantwoordelijk voor de integrale betaling ervan, zelfs indien Legal Partner zich met deze wijze van factureren akkoord heeft verklaard.

Elke som die door de klant aan Legal Partner verschuldigd is, maar niet of niet tijdig betaald is op de vervaldag, wordt van rechtswege en zonder voorafgaande ingebrekestelling verhoogd met een verwijlinterest van 1% per begonnen maand, alsmede met een forfaitaire en onveranderlijke schadevergoeding gelijk aan 10% van de op de vervaldag onbetaald gebleven sommen, onverminderd het recht van Legal Partner om een hogere effectieve schade te bewijzen in welk geval het hogere bedrag verschuldigd is. Daarnaast is, in geval Legal Partner genoodzaakt is een aangetekend schrijven te verzenden ingevolge de wanbetaling door de klant, de klant van rechtswege tevens een forfaitaire vergoeding verschuldigd van 40 EUR per aangetekend schrijven.

Niet, niet tijdige of onvolledige betaling van een of meerdere facturen kan, naar de vrije keuze van Legal Partner, aanleiding geven tot opschorting dan wel ontbinding van de overeenkomst, desgevallend met recht op schadevergoeding conform de overige bepalingen van deze algemene voorwaarden, de overeenkomst tussen partijen en/of het gemeen recht, zonder dat de beslissing van Legal Partner tot opschorting of beëindiging ingevolge niet, niet-tijdige of onvolledige betaling door de klant, op enigerlei wijze als rechtsmisbruik kan beschouwd worden of op enigerlei wijze aanleiding kan geven tot aansprakelijkheid van en/of het betalen van schadevergoeding door Legal Partner.

Door niet, niet tijdige of onvolledige betaling van één enkele factuur, om welke reden dan ook, wordt ook het verschuldigde saldo van alle andere, zelfs niet vervallen, facturen, van rechtswege onmiddellijk opeisbaar en vervallen bovendien alle door de klant reeds verworven of aan de klant toegezegde voordelen van betalingsuitstel en/of kortingen.

 

Artikel 6: Protesten

Alle protesten betreffende de door Legal Partner geleverde goederen en diensten, dienen op straffe van niet ontvankelijkheid binnen 7 kalenderdagen na het leveren van de desbetreffende goederen cq. het verrichten van desbetreffende diensten te geschieden, behoudens ingeval het protest een verborgen gebrek betreft in welk geval het protest op straffe van niet ontvankelijkheid dient te geschieden binnen 7 kalenderdagen nadat de klant er kennis van heeft dan wel er behoorde kennis van te hebben. Alle protesten betreffende de facturatie op zich, dienen op straffe van niet ontvankelijkheid binnen7 kalenderdagen na ontvangst van de desbetreffende factuur te geschieden.

Alle protesten, van welke aard ook, dienen alleszins op straffe van niet-ontvankelijkheid te geschieden bij gemotiveerde aangetekende zending.

Het feit dat Legal Partner onderhandelingen voert met de klant n.a.v. een klacht, een protest of een schadegeval, brengt voor Legal Partner geen enkele erkenning mee wat betreft haar aansprakelijkheid of de ontvankelijkheid of gegrondheid van de klacht. Eventuele klachten, protesten of aanspraken op schadevergoeding vanwege de klant over gebreken, tekort(koming)en en/of facturatie, schorten de betalingsverplichtingen van de klant niet op.

 

Artikel 7: Opschorting en ontbinding

Bij niet naleving door de klant van een of meer van zijn contractuele verplichtingen, o.a. niet of niet tijdige betaling van de aan Legal Partner verschuldigde bedragen op de vervaldag, is Legal Partner gerechtigd de verdere uitvoering van de met de klant bestaande overeenkomsten op te schorten, dan wel deze overeenkomsten van rechtswege en zonder enige rechterlijke tussenkomst als ontbonden te beschouwen ten nadele van de klant, maar dit laatste slechts indien de klant zijn contractuele wanprestatie(s) niet heeft rechtgezet binnen een termijn van 7 kalenderdagen nadat Legal Partner de klant in gebreke gesteld heeft zijn contractuele verplichtingen na te komen. 

Bij het ontvangen van ongunstige solvabiliteits- of handelsinlichtingen omtrent de klant, waarbij als tekenen daarvan gelden, niet-limitatief opgesomd: geprotesteerde wissels, dagvaardingen wegens niet-betaalde facturen of RSZ bijdragen, fiscale schulden, vermeldingen in beslagberichten, e.d.m., is Legal Partner gerechtigd al haar verdere prestaties op te schorten, totdat er behoorlijke waarborgen gegeven worden door de klant binnen de door Legal Partner bepaalde termijn. Geeft de klant de gevraagde waarborgen niet binnen deze termijn, dan is Legal Partner gerechtigd de overeenkomst met de klant met onmiddellijke ingang te beëindigen, zonder dat Legal Partner gehouden kan zijn tot enige schadevergoeding.

Ingeval de klant failliet wordt verklaard, om uitstel van betaling verzoekt, tot vereffening of ontbinding overgaat of indien er een voorlopig bewindvoerder, sequester, schuldbemiddelaar of gelijkaardig persoon benoemd wordt over de klant, heeft Legal Partner eveneens het recht de overeenkomst als van rechtswege en met onmiddellijke ingang beëindigd te beschouwen ten nadele van de klant, waarvan zij schriftelijk kennis geeft aan de klant, evenzeer zonder dat Legal Partner hierdoor gehouden kan zijn tot enige schadevergoeding.

Indien de overeenkomst met de klant wordt beëindigd of ontbonden ten nadele van de klant op grond van één van de bepalingen van deze algemene voorwaarden, blijven de bedragen waarop Legal Partner krachtens de overeenkomst aanspraak kon of zou hebben kunnen maken indien de overeenkomst niet beëindigd of ontbonden zou zijn geweest, integraal verschuldigd aan Legal Partner.

 

Artikel 8: Aansprakelijkheid

Legal Partner is slechts aansprakelijk voor de door haar begane zware fout of opzettelijke fout. Legal Partner is derhalve niet aansprakelijk voor de gewone of lichte fout.  Voor zover Legal Partner bij de uitvoering van de overeenkomst afhankelijk is van de medewerking, diensten en prestaties van derden, kan zij op geen enkele wijze aansprakelijk worden gesteld voor welke schade ook voortvloeiend uit hun fout, daarin begrepen grove fout of opzet van deze derden.

Legal Partner kan geenszins aansprakelijk gesteld worden voor enige indirecte schade of gevolgschade, zoals – zonder dat deze opsomming beperkend is – commerciële of financiële verliezen, verlies van goodwill, reputatieschade, verlies van winst of omzetderving, verlies van tijd, verlies van klanten, noch is Legal Partner aansprakelijk voor verliezen als gevolg van gerechtelijke stappen door derden ondernomen tegen de klant, voor fouten of gebreken die (on)rechtstreeks door een handeling van de klant werden veroorzaakt, zoals bijvoorbeeld (niet-beperkend) het verstrekken van onjuiste of onvolledige informatie door de klant, voor schade veroorzaakt door het oneigenlijk of foutief gebruik van de diensten en goederen die uit de dienstverlening in het kader van enige overeenkomst voortvloeien of voor tekortkomingen in goederen en diensten van derden zoals bijvoorbeeld (niet-beperkend) gebrekkige werking/toepassing van third-party software.

Onverminderd de toepassing van de overige paragrafen van huidig artikel, is de totale aansprakelijkheid van Legal Partner m.b.t. aan de klant geleverde diensten en/of goederen en de schadevergoeding waartoe Legal Partner gehouden kan zijn, te allen tijde beperkt tot het laagste van de volgende twee bedragen: (1) het bedrag gelijk aan de prijs of vergoeding die door de klant aan Legal Partner werd betaald voor de desbetreffende diensten of goederen die aanleiding gaven tot het schadegeval, en (2) het bedrag dat daadwerkelijk wordt uitgekeerd door de aansprakelijkheidsverzekeraar van Legal Partner die het schadegeval dekt, vermeerderd met de gebeurlijk van toepassing zijnde vrijstelling.

De uitsluitingen en beperkingen van aansprakelijkheid waarin deze de overeenkomst, inclusief haar bijlagen en deze algemene voorwaarden, die er één geheel mee uitmaken, voorzien, zijn van toepassing op alle schade-eisen van om het even welke aard, hetzij contractueel, hetzij wegens onrechtmatige daad, hetzij wegens enige andere oorzaak/reden, toerekenbaar aan Legal Partner en/of aan haar aangestelden, ook in geval van zware fout. Geen enkele beperking of uitsluiting van aansprakelijkheid zal evenwel van toepassing zijn in geval van bedrog of opzettelijke fout.

Indien er zich aan Legal Partner verwijtbare fouten en/of gebreken voordoen m.b.t. de door Legal Partner geleverde goederen en/of diensten, kan Legal Partner hoe dan ook slechts enige aansprakelijkheid oplopen, op voorwaarde dat deze fouten en/of gebreken conform de bepalingen van de overeenkomst met de klant en van deze algemene voorwaarden, die integraal deel uitmaken van de overeenkomst met de klant, tijdig en in de juiste vorm aan Legal Partner worden gemeld door de klant.

 

Artikel 9: Overmacht

Geen enkele partij kan verantwoordelijk worden gesteld voor enige vertraging of voor het in gebreke blijven de verplichtingen voortvloeiend uit de overeenkomst uit te voeren, indien deze vertraging of onmogelijkheid tot uitvoering te wijten is aan een situatie van Overmacht. Als Overmacht wordt (niet limitatief) onder andere beschouwd: staking, brand, oorlog, embargo’s, terreuraanslagen, vertragingen bij ondernemingen waarvan de desbetreffende partij afhankelijk is, elektriciteits-/internet-/…panne, epidemieën of pandemieën en de overheidsmaatregelen die daarop volgen,… en meer algemeen alle omstandigheden die gebeuren buiten de wil van partijen om en die de uitvoering van de verplichtingen uit de overeenkomst tussen partijen, geheel of gedeeltelijk, al dan niet tijdelijk, verhinderen dan wel bijzonder en onredelijk zouden verzwaren. Indien een partij zich beroept op Overmacht, dan dient deze de andere partij onmiddellijk daarvan schriftelijk op de hoogte te stellen.  Indien Legal Partner bij het intreden van de hiervoor vermelde omstandigheden of overmacht situaties reeds gedeeltelijk aan haar verplichtingen heeft voldaan of slechts gedeeltelijk aan haar verplichtingen kan voldoen, is zij gerechtigd het reeds geleverde c.q. het leverbare deel van goederen en/of diensten, af te rekenen tot alsdan en alzo afzonderlijk te factureren, en is de klant in dat geval gehouden deze factuur te voldoen als betrof het een afzonderlijk contract.

 

Artikel 10: Intellectuele rechten

Alle auteursrechten en alle andere intellectuele eigendomsrechten of andere rechten op of m.b.t. de door Legal Partner aan de klant geleverde producten, alsmede de ontwerpen, programmatuur, documentatie, nota’s, werkdocumenten, presentaties en alle andere elementen die worden ontwikkeld en/of gebruikt ter voorbereiding of uitvoering van de overeenkomst tussen Legal Partner en de klant, dan wel die daaruit voortvloeien, blijven uitsluitend berusten bij Legal Partner en/of haar leveranciers en licentiegevers, en de levering van producten of diensten aan de klant strekt aldus niet tot enige overdracht van auteursrechten of andere intellectuele eigendomsrechten.

De klant is niet gerechtigd voormelde zaken van Legal Partner op enigerlei wijze, geheel of gedeeltelijk, openbaar te maken, te kopiëren, te reproduceren, na te bootsen, openbaar te verveelvoudigen of aan een derde beschikbaar te stellen, zonder de schriftelijke en voorafgaande toestemming daartoe van Legal Partner.

 

Artikel 11: Privacy conform de Algemene Verordening Gegevensbescherming (GDPR)

De klant geeft stipt en gedurende de gehele duur van de opdracht, desgevallend op verzoek van Legal Partner, alle nuttige informatie.

Voor de verwerking van informatie, alsook voor de andere toepasselijke bepalingen, wordt verwezen naar de Privacyverklaring (zoals beschikbaar op www.legalpartner.be of op te vragen via help@legalpartner.be)

Indien de klant het niet eens is met de manier waarop uw gegevens door Legal Partner verwerkt worden, kan de klant zich wenden tot de Commissie voor de bescherming van de persoonlijke levenssfeer (Drukpersstraat 35 te 1000 Brussel, +32 (0)2 274 48 00, commission@privacycommission.be).

 

Artikel 12: Diverse bepalingen

De titels en hoofdingen opgenomen in deze algemene voorwaarden worden enkel opgenomen voor de eenvoud van verwijzing en leesbaarheid, doch geven op geen enkele wijze de bedoeling van partijen weer noch worden zij in aanmerking genomen bij de interpretatie van de bepalingen van deze algemene voorwaarden.

De nietigheid of ongeldigheid van één of meer bepalingen van deze algemene voorwaarden of van de overeenkomst tussen Legal Partner en de klant, tast geenszins de geldigheid van de andere bepalingen van deze algemene voorwaarden of van de overeenkomst tussen Legal Partner en de klant aan. Vanaf het ogenblik dat één van de bepalingen van deze algemene voorwaarden of van de overeenkomst tussen Legal Partner en de klant nietig of ongeldig blijkt, zullen Legal Partner en de klant in goede trouw onderhandelen om deze nietige of ongeldige bepaling te vervangen door een volledig geldige en afdwingbare bepaling die de oorspronkelijke bedoeling van de partijen zo nauwkeurig mogelijk weerspiegelt.

De rechten en verplichtingen die uit deze algemene voorwaarden en uit overeenkomsten tussen Legal Partner en de klant voortvloeien, kunnen noch gedeeltelijk, noch geheel worden overgedragen zonder de voorafgaandelijke en schriftelijke toestemming van Legal Partner.

Legal Partner wordt geenszins geacht afstand te hebben gedaan van enig recht of aanspraak uit deze algemene voorwaarden of de overeenkomst met de klant of betreffende een wanprestatie van de klant, tenzij deze afstand schriftelijk en uitdrukkelijk is meegedeeld door Legal Partner aan de klant.

Indien Legal Partner bij toepassing van de vorige paragraaf toch schriftelijk en uitdrukkelijk afstand doet van rechten of aanspraken die hun oorzaak vinden in een in gebreke blijven of een andere wanprestatie van de klant, kan deze afstand nooit worden geïnterpreteerd als een afstand van enig ander recht onder deze algemene voorwaarden of onder de overeenkomst met de klant of betreffende een ander in gebreke blijven of andere wanprestatie van de klant, zelfs indien beide gevallen grote overeenkomst vertonen.

 

Artikel 13: Toepasselijk recht en bevoegde rechtbank

Alle offertes en aanbiedingen van en/of overeenkomsten met Legal Partner worden uitsluitend beheerst door het Belgische recht.  Alle geschillen tussen Legal Partner en de klant zullen bij uitsluiting van enig ander (scheids)gerecht beslecht worden door de rechtbanken van het gerechtelijk ressort of arrondissement Antwerpen, afdeling Antwerpen.